Koa'ki Meiru Initialize!

Property

Quick-Play

Text

Tribute 1 "Koa'ki Meiru" monster to add 1 "Iron Core of Koa'ki Meiru" from your Deck or Graveyard to your hand.


Tournament Eligibility

TCG Advanced

TCG Traditional

OCG

Unlimited Unlimited Unlimited

Tournament Stats | Yugioh Wiki | Expand/Collapse All

Checking Card Prices

Please Wait
(this might take a minute)